7+ บททอง
Language: ภาษาไทย
yayasanhalim.org (#2355)
280 Plays
วิธีการที่จะจดจำ: 1 ทบทวนบทและทบทวน ทบทวนบทกวีเพียงหนึ่งสำหรับ 14 วันติดต่อกัน หากมีการหยุดชะงักซ้ำ 14 วัน เมื่อคุณจำได้ด้วยวิธีนี้มันจะยังคงอยู่ในตัวคุณสำหรับส่วนที่เหลือของชีวิตของคุณ 2 เขียนบทกวีลงบนกระดาษ เมื่อคุณพบที่ว่างเปล่าไว้ว่างก่อนและกลับมาเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณพลาด ดำเนินการต่อหลายครั้งจนกว่าคุณจะสามารถเขียนบทกวีที่ทั้งสมบูรณ์รวมทั้งจดหมายทุนเครื่องหมายจุลภาคและที่ท่อนสามารถพบได้ในพระคัมภีร์ 3เฉพาะหลังจากที่คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบท่องจำบทกวีครั้งแรกแล้วคุณสามารถไปที่ท่อนที่สอง ใช้ไม่ได้มีลองหลายบทและไม่มีพวกเขาคุณสามารถเรียก เมื่อคุณย้ายไปกลอนต่อไปให้ดำเนินการต่อกลอนทบทวนหน้าที่ ประโยชน์ของความจงรักภักดีที่สอดคล้องเช้า ในการสำรวจของนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ได้รับตัวชี้วัดของสภาพจิตใจของคนหนึ่งลักษณะพิเศษมากออกมายืนท่ามกลางคนอื่น ๆ มันก็พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดอันดับความสมดุลทางจิตใจเป็นคนเดียวกับที่ฝึกสมาธิเป็นประจำ บนมืออื่น ๆ ผู้ที่ถูกจัดอันดับจะได้สัมผัสกับความเจ็บปวดทางจิตใจไม่ได้ฝึกสมาธิที่ ความสัมพันธ์เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นพิจารณาว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่นระยะเวลาที่ได้รับคริสเตียนคริสตจักรที่เข้าร่วมบ่อย ฯลฯ ไม่ได้ดูเหมือนจะสำคัญมาก สดุดี 1 พูดของชายคนหนึ่งมีความสุขปิติที่ใน คำ ของวันและคืนพระเจ้า พระคัมภีร์สอนของคนนี้คนเดียวที่จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดอธิษฐาน, (1 Thess. 5:17) เป็นที่เข้าใจกันดีในฐานะการทำสมาธิ มีพระวจนะของพระเจ้าสำนึกในใจของคุณเมื่อเวลาผ่านไปจะช่วยให้คำเจาะเข้าไปในหัวใจหรือหมดสติ พระเจ้าปรารถนาที่ คำ ของเขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในหลืบลึกของหัวใจมันเป็นที่นี่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่คน (สุภาษิต 4:23)

ADAM A1. ชีวิต
1. 1 ยอห์น 5:11-12 (TNCV)
คำพยานนี้ก็คือพระเจ้าประทานชีวิต นิรันร์แก่เรา และชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระองค์ก็ไม่มีชีวิต
A2. หลงเตลิด
2. อิสยาห์ 53:6 (TNCV)
เราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะ แต่ละคนหันไปตามทางของตน และองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงวางความชั่วช้าของเราทุกคน ไว้บนตัวเขา
A3. ตรวจตรา
3. สดุดี 139:23-24 (TNCV)
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิด กระวนกระวายของข้าพระองค์ โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่ เป็นที่พอพระทัยและขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์
A4. สารภาพ
4. 1 ยอห์น 1:9 (TNCV)
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจาก ความอธรรมทั้งสิ้น
A5. ถูกตรึง
5. กาลาเทีย 2:20 (TNCV)
ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้า พเจ้า ชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตร ของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและ ประทาน พระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า
A6. เชื่อฟัง
6. ยอห์น 14:21 (TNCV)
ผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเรา ผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเรา พระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราและเราเองก็จะรักเขาและจะสำแดงตัวเราเองแก่ เขาด้วย”
A7. ตัดสินผู้อื่น
7. มัทธิว 7:1,5 (TNCV)
“อย่าตัดสิน มิฉะนั้นท่านเองจะถูกตัดสินด้วย เจ้าคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาเจ้าเองก่อน แล้วเจ้าจะเห็นชัดเพื่อจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้
BLESS with FREEDOM B8. ทางออก
8. 1 โครินธ์ 10:13 (TNCV)
ไม่มีการทดลองใดๆ มาถึงท่านนอกจากการทดลองที่เกิ ดกับมนุษย์ทั่วไป และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ แต่เมื่อท่านถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลอง
B9. สันติสุข
9. ฟีลิปปี 4:6-7 (TNCV)
อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการ อธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้า ใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
B10. ขอ
10. ยอห์น 16:24 (TNCV)
จนถึงบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดใน นามของเราเลย จงขอเถิดแล้วพวกท่านจะได้และความ ชื่นชมยินดีของพวกท่านจะเต็มบริบูรณ์
B11. ทำทุกสิ่งได้
11. ฟีลิปปี 4:13,19 (TNCV)
ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแก่ท่านจากความมั่งคั่งอันเลอเลิศของพระองค์ในพระเยซูคริสต์
B12. พระเมตตา
12. เพลงคร่ำครวญ 3:22-23 (TNCV)
เพราะความรักใหญ่หลวงขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจึงไม่ถูกผลาญทำลายไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้ง หยุด มีมาใหม่ทุกเช้า ความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก
B13. ตัวเปล่
13. โยบ 1:21 (TNCV)
และกล่าวว่า“ข้าพเจ้าออกมาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะจากไป ตัวเปล่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ประทานและองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเอาไป สรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์”
CONTEMPLATION C14. วางใจ
14. สุภาษิต 3:5-6 (TNCV)
จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างหมดใจ อย่าพึ่งความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบ เรียบ
C15. ใคร่ครวญ
15. โยชูวา 1:8 (TNCV)
อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปา ของเจ้า จงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัด แล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จและความ เจริญรุ่งเรือง
C16. บริสุทธิ์
16. สดุดี 119:9,11 (TNCV)
เบธ คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้ บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ของพระองค์ ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของ พระองค์ไว้ในใจ เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์
C17. ความเชื่อ
17. ฮีบรู 11:6 (TNCV)
ถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ พระเจ้าพอพระทัย เพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง
C18. อาณาจักรของพระเจ้า
18. มัทธิว 6:33 (TNCV)
แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วย
DO SERVE D19. ปรนนิบัติ
19. มาระโก 10:45 (TNCV)
เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับ การปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติและ ประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ สำหรับคนเป็นอันมาก”
D20. การทำ
20. กาลาเทีย 6:9-10 (TNCV)
อย่าให้เราอ่อนล้าในการทำดี เพราะถ้าเราไม่ย่อท้อ เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสม เหตุฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ใน ครอบครัวแห่งความเชื่อ
D21. ความถ่อมใจ
21. ฟีลิปปี 2:3,4 (TNCV)
อย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัว หรือด้วยความถือดี แต่จงทำด้วยความถ่อมใจ ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน แต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตน ฝ่ายเดียว แต่ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วย
D22. การกระทำ
22. 1 ยอห์น 3:18 (TNCV)
ลูกที่รัก อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปาก เท่านั้น แต่ให้เรารักกันด้วยการกระทำและด้วย ความจริง
Essene E23. โลก
23. 1 ยอห์น 2:15-16 (TNCV)
อย่ารักโลก อย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆ ในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความทะนงในสิ่งที่ตนมีหรือทำ ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก
E24. ความสุจริต
24. เลวีนิติ 19:11 (TNCV)
" 'อย่าลักขโมย " 'อย่าโกหก " 'อย่าหลอกลวงซึ่งกันและกัน.
E25. หว่าน
25. 2 โครินธ์ 9:6-7 (TNCV)
หว่านด้วยใจกว้างขวาง จงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างตระหนี่ก็จะเก็บ เกี่ยวได้น้อย ผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยว ได้มาก แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
FRIENDS F26. ปลุกใจ
26. ฮีบรู 10:24-25 (TNCV)
และให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปลุกใจซึ่ง กันและกันให้มุ่งสู่ความรักและการกระทำที่ดีได้อย่างไร อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นประจำ แต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้น และทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่า วันนั้นใกล้เข้ามาทุกที
F27. การพูดคุย
27. เอเฟซัส 4:29 (TNCV)
อย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควร แต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขา จะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟัง
G_d’s Rule G28. รัก
28. ลูกา 10:27 (TNCV)
เขาทูลว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดกำลัง และสุดความคิดของท่าน’และ ‘จง

Comments

hungry4grace (7 years ago)
Somehow Thai language works on Mac, but not displayed quite right on IOS devices. Totally not displayed on Android. Will investigate to get a better solution.